Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

GMR

De G(emeenschappelijke) M(edezeggenschaps) R(aad) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kind en Onderwijs Rotterdam. De GMR bestaat uit 16 leden (8 personeelsgeleding / 8 oudergeleding). De leden worden gekozen uit de scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd.

Meer weten? Mail naar het GMR-secretariaat: gmr@kindenonderwijsrotterdam.nl

Ben je benieuwd naar onze activiteiten, raadpleeg dan de volgende documenten:
Jaarplan GMR 2016-2017
Jaarverslag GMR 2015-2016
Jaarplan GMR 2015-2016