Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

ANBI status

De Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

Statutaire naam van de instelling:
Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

RSIN:
00.425.8708

Adres:
Benthuizerstraat 101, 3035 CN Rotterdam

Telefoonnummer:
(010) 412 5101

E-mailadres:
bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl

Doelstelling van de instelling:

Missie

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.

Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.

Onze missie kan nooit worden los gezien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die vorm krijgt in onze bijdrage aan de (toekomst van de) stad Rotterdam. Als een betrokken en betrouwbare partner van de gemeente Rotterdam en onze ketenpartners stellen wij ons tot doel actief te participeren bij de uitvoering van de gezamenlijke plannen om onderwijsachterstanden te beslechten en voor elk kind passend onderwijs te bieden.

Visie

De diversiteit van onze scholen en hun populatie, het feit dat we die diversiteit als rijkdom ervaren, heeft gevolgen voor de manier waarop we naar onze scholen kijken. Wij hechten eraan dat onze scholen hun maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan, deel uit makend van de cultuur en geschiedenis van die wijk. Daarom vindt de aansturing kind-nabij plaats: belangen van kinderen staan centraal. Op schoolniveau wordt gezien wat er nodig is voor ouders en kinderen en op stichtingsniveau wordt ernaar gestreefd om de missie zo optimaal mogelijk te realiseren. Vanuit de stichting wordt ondersteuning verleend waar behoefte aan is of waar dat effectief en efficiënt beter kan worden geregeld dan op schoolniveau.

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar. Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.

 

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI.
Het lid van het College van Bestuur worden in overeenstemming met de cao bestuurders primair onderwijs bezoldigd.

Beloningsbeleid personeel:
Ten aanzien van het beloningsbeleid van de werknemers van de stichting geldt de cao voor het primair onderwijs.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening: