Missie

Op de scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam bieden wij vanuit onze identiteit onderwijs dat kinderen uitdaagt om al hun mogelijkheden te benutten, niet alleen op het gebied van kennis en prestaties, maar ook op het gebied van persoonlijkheidsvorming. Dat doen wij met betrokken medewerkers die hoge verwachtingen hebben van kinderen, ouders, ketenpartners en van elkaar.Wij bereiden onze kinderen en ouders voor op de toekomst, waarbij ook het omgaan met veranderingen en onzekerheid belangrijk is. Wij leren hen samenwerken en samenleven en de behoefte van een ander zien en geven daarin het goede voorbeeld.

Onze missie kan nooit worden los gezien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die vorm krijgt in onze bijdrage aan de (toekomst van de) stad Rotterdam. Als een betrokken en betrouwbare partner van de gemeente Rotterdam en onze ketenpartners stellen wij ons tot doel actief te participeren bij de uitvoering van de gezamenlijke plannen om onderwijsachterstanden te beslechten en voor elk kind passend onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden van de school en in het belang van het kind. Het betreft hierbij ook uitdagend onderwijs voor hoogbegaafden en leerlingen die meer aan kunnen.

Visie

De diversiteit van onze scholen en hun populatie, het feit dat we die diversiteit als rijkdom ervaren, heeft gevolgen voor de manier waarop we naar onze scholen kijken. Wij hechten eraan dat onze scholen hun maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan, deel uit makend van de cultuur en geschiedenis van die wijk. Daarom vindt de aansturing kind-nabij plaats: belangen van kinderen staan centraal.  Op schoolniveau wordt gezien wat er nodig is voor ouders en kinderen en op stichtingsniveau wordt ernaar gestreefd om de missie zo optimaal mogelijk te realiseren. Vanuit de stichting wordt ondersteuning verleend waar behoefte aan is of waar dat effectief en efficiënt beter kan worden geregeld dan op schoolniveau.

Onze visie is herkenbaar doordat:

  • we voortdurend het belang van kinderen (en hun ouders) voorop stellen;
  • we betrokken zijn op kinderen, ouders, ketenpartners en op elkaar;
  • we ons laten inspireren door het voorbeeld van Jezus;
  • onze identiteit even goed blijkt uit wat wij doen;
  • wij op onze beurt een voorbeeld proberen te zijn;
  • we streven naar een plek voor iedereen;
  • we voortdurend werken aan verbeteringen en elkaar daarbij helpen.